Privacy policy

Beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is HR-bouw BV, met zetel te Molenstraat 56, 2290 Vorselaar en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BTW BE 0555.987.766 (hierna “HRB”)

HRB verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze beleidsverklaring.

Waarom verwerkt HRB uw persoonsgegevens?

HRB gebruikt uw persoonsgegevens om:

Contact met u op te nemen;
Te onderzoeken of u klant bij ons kunt worden;
Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bij te werken als er wijzigingen zijn;
Om te voldoen aan onze administratieve verplichtingen;
Uw persoonsgegevens kunnen ook voor organisatiebeheersing, interne controle, en klachten management worden gebruikt.

Welke gegevens verwerken wij?

HRB verwerkt volgende gegevens:

Naam en voornaam
E-mailadres
Adresgegevens
Telefoonnummer of GSM nummer
IP-adres
Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens?

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

(a) op grond van uw toestemming,

(b) gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst

(c) gegevens die noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(d) gegevens die noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

Waar verwerken wij gegevens?

1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.
2. Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht en wordt het nodige wettelijk beschermingsmechanisme ingevoerd.
3. Via volgende organisatie vindt er een overdracht plaats aan buiten de EER.
• Google Analytics – USA (Standard Contractual Clauses – https://support.google.com/analytics/answer/3379636)”

Gegevens overmaken aan derden

HRB verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun eigen gebruik. HRB kan uw persoonlijke gegevens wel meedelen aan derden zoals, publieke of gerechtelijke autoriteiten op basis van een wettelijke of reglementaire verplichting.

HRB verstuurt uw gegevens ook aan verwerkers of zakelijke partners op wie zij beroep doet om diensten aan u te verlenen.

Voor zover noodzakelijk en afhankelijk van de aard van uw relatie met HRB, zullen uw persoonsgegevens worden medegedeeld aan andere vennootschappen van de HRB-groep die rechtstreeks of onrechtstreeks met HRB verbonden zijn of met enige andere partner HRB (bv. onderaannemers).

HRB legt aan verbonden vennootschappen of partners de verplichting op dat zij gelijkwaardige technische en organisatorische maatregelen, dan deze van HRB, zullen nemen om ter bescherming van uw persoonsgegevens

Hoelang bewaren wij uw gegevens ?

HRB gebruikt enkel uw persoonsgegevens als ze daarvoor een duidelijk doel heeft. Als HRB geen doel meer heeft, verwijderen we de gegevens. Uitgangspunt voor het bijhouden van uw persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn. Voor de uitoefening van onze rechten kan dat langer zijn. Schrijft de wet geen bewaartermijn voor dan kan de bewaring korter zijn.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

Als uw gegevens worden verwerkt hebt u heel wat rechten. Wanneer HRB u om een toestemming vraagt, dan kunt u zelf die toestemming daarna ook weer intrekken wanneer u maar wilt.

Recht op inzage

Wilt u inzage in de gegevens die HRB over u verwerkt, laat het ons weten. Als u uw recht van inzage uitoefent zal HRB u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens (na het uitvoeren van de nodige identiteitscontrole en –verificatie).

Recht op verbetering

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die HRB over u heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. U kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen (na het uitvoeren van de nodige identiteitscontrole en –verificatie).

Recht op verwijdering

Als u vermoedt dat HRB bepaalde gegevens onrechtmatig verwerkt, dan kunt u vragen om ze te verwijderen (na het uitvoeren van de nodige identiteitscontrole en –verificatie).

Recht op verzet tegen een bepaald gebruik

Bent u het niet eens met de manier waarop HRB bepaalde gegevens verwerkt op basis van zijn gerechtvaardigd belang, dan kun u u daartegen verzetten. Het betreft een verzet dat wij steeds zullen inwilligen tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om fraude te bestrijden.

Weigeren dat uw gegevens automatisch worden verwerkt

Bepaalde gegevensverwerkingen en processen verlopen deels geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Als u het niet eens bent met het resultaat van zo’n geautomatiseerd proces, kunt u HRB contacteren.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om een van volgende stappen te ondernemen:

zelf de instellingen van zijn klant account aan te passen;
een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: immo@hrb.be
een brief te richten aan HRB, Bedrijvenstraat 20, 2235 Hulshout
Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hechten belang aan de bescherming van de veiligheid van uw gegevens. We maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonlijke gegevens die u met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht.

Technische en organisatorische beschermende maatregelen zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers zijn aanwezig om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

Door onze diensten te gebruiken of door gegevens aan ons te verstrekken langs andere weg, stemt u ermee in dat we elektronisch met u kunnen communiceren over beveiligings-, privacy- en beheerproblemen in verband met uw gebruik van onze diensten. Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat wordt gebruikt om uw accounts en persoonsgegevens te beschermen, geheim te houden. Als u een computer deelt met anderen, dien u uit te loggen voordat u de dienst verlaat om de toegang tot u gegevens te beschermen tegen toegang door latere gebruikers.

Direct marketing

HRB verwerkt uw persoonlijke gegevens om u:

Via post of e-mail algemene nieuwsbrieven en commerciële informatie te bezorgen over alle producten, diensten en acties van HRB;
Via post of e-mail commerciële informatie te bezorgen over producten en diensten waarop u heeft ingetekend via HRB;
U hebt het recht u kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klachten?

U hent het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be)