Algemene voorwaarden

Gelieve deze website niet te bezoeken, noch gebruik te maken van de informatie en gegevens die op de website zijn opgenomen, indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt. Deze gebruiksvoorwaarden zijn vatbaar voor wijzigingen.

Gebruiksvoorwaarden website

Deze website is eigendom van HR-bouw BV, met zetel te Molenstraat 56
2290 Vorselaar en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BTW BE 0555.987.766 (hierna “HRB”)

De toegang tot de website http://www.hrb.be (hierna “de HRB-website”) en de kennisname van de informatie zoals vermeld op de website en het gebruik van de website op eender welke wijze impliceert dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

Betrouwbaarheid van de informatie op de HRB-website

De op de HRB-website gepubliceerde informatie wordt met zorg geselecteerd. HRB streeft ernaar de informatie op de HRB-website regelmatig te controleren en te actualiseren. HRB kan evenwel niet garanderen dat de op de HRB-website gepubliceerde informatie betrouwbaar, volledig en relevant is. De informatie op de HRB-website is bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.

HRB geeft geen garanties wat betreft de actualiteit, adequaatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de HRB-website of de websites waarnaar verwezen wordt.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de inlichtingen, diensten en producten die u raadpleegt op de HRB-website of verkrijgt via interactieve toepassingen, een zuiver informatieve waarde, ongeacht of deze gegevens afkomstig zijn van HRB zelf of van door haar geselecteerde derden.

De verstrekte informatie vormt geen uitnodiging tot, aanbeveling of aanbod om de vermelde onroerende goederen te kopen. 

Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod moet u zich wenden tot de HRB-kantoren.

HRB, haar bestuurders, werknemers, aangestelden en vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, contractueel of niet, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou hebben geleden als gevolg van het toegang hebben tot, het bezoek of gebruik van de HRB-website, behalve in geval van opzet of een zware fout van hun zijde.

Hyperlinks naar websites van derden

De HRB-website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. HRB treedt daarbij niet op als tussenpersoon, bemiddelt niet tussen u en die derden en keurt de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde, niet goed of af, en beveelt deze ook niet aan of af. HRB draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de HRB-website een link legt en geeft geen garanties met betrekking tot de exactheid of betrouwbaarheid van de informatie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de websites van derden kan worden gevonden of met betrekking tot de betrouwbaarheid en/of de eerbaarheid van derden.

U kunt HRB niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden als gevolg van:

  • de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten;
  • het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks;
  • de consultatie van de via de hyperlinks bezochte website(s).

Beschikbaarheid van de site

HRB streeft een maximale beschikbaarheid van de HRB-website na maar heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de HRB-website om welke reden dan ook te onderbreken. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. HRB wijst dienaangaande elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af.

HRB behoudt zicht het recht voor eenzijdig de toegang tot de HRB-website te blokkeren voor eenieder:

  • die in strijd handelt met onderhavige gebruiksvoorwaarden
  • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van HRB of van derden
  • de goede naam en de reputatie van HRB aantast
  • die de site zou aanwenden voor doeleinden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele-eigendomsrechten op de informatie, teksten, foto’s, tekeningen, modelen, logo’s, merknamen, publicaties en overige gegevens verstrekt op de HRB-website, komen toe aan HRB, hetzij aan met HRB verbonden entiteiten of aan derden. 

U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. De informatie op de HRB-website mag uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele- of andere eigendomsrechten schrapt.

Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van HRB is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van de informatie, publicaties of gegevens verboden – in welke vorm of met welke middelen dan ook.

Verwerking van persoonsgegevens 

Het beleid van HRB inzake de bescherming van persoonsgegevens vindt u onder de link privacy. U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te verbeteren en in bepaalde omstandigheden te laten verwijderen uit onze bestanden.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, gelieve u te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit https://gegevensbeschermingsautoriteit.be

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De op de HRB-website verstrekte informatie alsmede de publicatie ervan wordt beheerst door het Belgische recht. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruikmaakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toestaat. Zo niet, dan moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot of het gebruik van de HRB-website.

Alleen de rechtbanken en hoven van Antwerpen zijn bevoegd om enig geschil met betrekking tot de HRB-website, de informatie op de HRB-website, de eraan gelinkte internetwebsites en internetpagina’s alsmede het gebruik ervan door de bezoeker, te beslechten.